İŞ YERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Bu yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

PERİYODİK KONTROLLER

İş ekipmanlarının “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” içerisinde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine Periyodik Kontroller adı verilir.

İş ekipmanlarının Planlı Bakım yöntemi olup koruyucu nitelik taşır.

Periyodik kontrolleri iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilir.

Periyodik kontrollere tabi iş ekipmanları:
* Basınçlı kap ve tesisatlar
* Kaldırma ve İletme ekipmanları
* Tesisatlar
* Tezgahlar

İLETİŞİM

Armağanevler Mah. Sırt Sok. No: 25-27/B Ümraniye İstanbul

info@kayalarosgb.com

0216 443 80 40